Reglugerð sjúkrasjóðs

Reglugerð sjúkrasjóðs

1. gr. Nafn sjóðsins og heimili
1.1 Sjóðurinn heitir Sjúkrasjóður Verslunarmannafélags Skagafjarðar, skammstafað Sjúkrasjóður VS
1.2 Sjúkra­sjóður Verslunarmannafélags Skagafjarðar er stofnaður með til­vísun til laga nr. 19, 1. maí 1979.
1.3 Sjúkra­sjóður Verslunarmannafélags Skagafjarðar er eign Verslunarmannafélags Skagafjarðar. Heimili hans og varnar­þing er á Sauðárkróki.

2. gr. Verk­efni sjóðsins
2.1 Verkefni sjóðsins er að veita sjóðsfélögum Sjúkrasjóðs Verslunarmannafélags Skagafjarðar fjárhagsaðstoð í veikinda-, slysa- og dánartilvikum. Sjóðsfélagar eru þeir sem greitt hafa, eða fyrir þá hafa verið greidd, iðgjöld til sjóðsins.
2.2 Verk­efni sjóðsins er ennfremur að vinna að fyrir­byggjandi að­gerðum sem snerta öryggi og heilsu­far.

3. gr. Tekjur
3.1 Tekjur sjóðsins eru skv. kjarasamningi Verslunarmannafélags Skagafjarðar sbr. 7. gr. laga nr. 19, 1. maí 1979, samningsbundin gjöld atvinnurekenda til sjóðsins.
3.2 Vaxtatekjur og annar arður.
3.3 Gjafir, framlög og styrkir.
3.4 Aðrar tekjur sem aðalfundur félagsins/sjóðsins kann að ákveða hverju sinni.

4. gr. Stjórn og rekstur
4.1 Stjórn sjóðsins skal kosin með sama hætti og stjórn Verslunarmannafélags Skagafjarðar á aðalfundi Verslunarmannafélags Skagafjarðar eða á aðalfundi sjóðsins og ber stjórnin ábyrgð á öllum fjárreiðum sjóðsins.
4.2 Stjórnun sjóðsins skal vera í samræmi við þau sjónarmið sem gilda skv. almennum stjórnsýslureglum.
4.3 Heimilt er að fela skrifstofu Verslunarmannafélags Skagafjarðar fjárreiður og umsjón með sjóðnum. Þó skal halda bókhaldi sjóðsins aðskildu frá öðrum fjárreiðum Verslunarmannafélags Skagafjarðar.
4.4 Ávallt skulu liggja fyrir gögn um rétt einstaklings til greiðslu úr sjóðnum.

5. gr. Bókhald, reikningar og endurskoðun
5.1 Reikningar sjóðsins skulu lagðir fram áritaðir af félagslegum skoðunarmönnum og löggiltum endurskoðanda fyrir aðalfund Verslunarmannafélags Skagafjarðar eða aðalfund sjóðsins.
5.2 Endurskoðun ber að framkvæma af löggiltum endurskoðanda eða endurskoðunarfélagi í samræmi við góða endurskoðunarvenju sem í gildi er á hverjum tíma.
5.3 Í ársreikningi eða skýringum með honum skal sundurliða sérstaklega kostnað vegna hvers og eins bótaflokks skv. 12.gr.
5.4 Um bókhald, reikninga og endurskoðun fer að öðru leyti skv. viðmiðunarreglum um bókhald og ársreikninga stéttarfélaga og landssambanda sbr. 3.mgr. 44.gr. laga ASÍ eins og þær reglur eru á hverjum tíma.

6. gr. Úttekt óháðra eftirlitsaðila
6.1 Ár hvert, eigi síðar en 31. maí, skulu endurskoðaðir ársreikningar sjóðsins sendir skrifstofu ASÍ.
6.2 Fimmta hvert ár að minnsta kosti skal stjórn sjóðsins fá tryggingafræðing eða löggiltan endurskoðanda til þess að meta framtíðarstöðu sjóðsins og semja skýrslu til stjórnar um athugun sína. Stjórn sjóðsins skal senda miðstjórn ASÍ úttekt þessa með ársreikningi sjóðsins.
6.3 Við mat á framtíðarstöðu sjóðsins skal tilgreina rekstrarkostnað, ávöxtun sjóðsins og hvort sjóðurinn geti staðið við skuldbindingar sínar. Sérstaka grein skal gera fyrir áhrifum á afkomu sjóðsins vegna ákvarðana skv. greinum 12.3 og 12.4.
6.4 Geti sjóðurinn ekki staðið við skuldbindingar sínar skv. niðurstöðu úttektarinnar ber stjórn sjóðsins að leggja fyrir aðalfund tillögu að breytingu á reglugerð sem tryggir að sjóðurinn geti staðið við skuldbindingar sínar.

7. gr. Ávöxtun sjóðsins
7.1 Heimilt er að ávaxta fé sjóðsins með eftirfarandi hætti;
a) í ríkisskuldabréfum eða skuldabréfum sem tryggð eru með ábyrgð ríkissjóðs,
b) með kaupum á markaðsskráðum verðbréfum,
c) í bönkum eða sparisjóðum,
d) í fasteignum tengdum starfsemi sjóðsins,
e) á annan þann hátt er stjórn sjóðsins metur tryggan sbr. 11.gr. viðmiðunarreglna um bókhald og ársreikninga stéttarfélaga og landssambanda eins og þær eru á hverjum tíma sbr. 41.gr. laga ASÍ.

8. gr. Ráðstöfun fjármuna
8.1 a) Ávallt skal þess gætt að ráðstöfun fjármuna sjóðsins brjóti ekki í bága við tilgang hans eða verkefni.
b) Þegar um er að ræða ráðstöfun fjármuna til verkefna sem ekki falla undir megin tilgang sjóðsins með beinum hætti skal tryggt að um eðlilega ávöxtun þess fjármagns sé að ræða, sbr. a, b og c lið greinar 7.1.

9. gr. Grundvöllur styrkveitinga úr sjúkrasjóði
9.1 Rétt til styrkveitinga úr sjóðnum eiga þeir sem fullnægja eftirtöldum skilyrðum, sbr. þó 10. gr.
9.2 Einungis þeir sem sannanlega greiða eða er greitt af til sjóðsins og verið er að greiða fyrir til sjóðsins þegar réttur til aðstoðar myndast.
9.3 Þeir sem greidd hafa verið af til sjóðsins 1% iðgjöld í a.m.k. 6 mánuði.
9.4 Hafi umsækjandi verið fullgildur aðili í sjúkrasjóði annars félags innan ASÍ þar til hann byrjar greiðslu til sjóðsins, sbr. 10. gr.
9.5 Hafi iðgjöld til sjúkrasjóðs ekki verið greidd vegna sjóðfélaga, en hann getur fært sönnur á, að félagsgjöld til viðkomandi aðildarfélags hafi samkvæmt reglulega útgefnum launaseðlum verið dregin af launum hans síðustu 6 mánuði, skal hann njóta réttar eins og iðgjöld til sjúkrasjóðs hafi verið greidd.

10. gr. Samskipti sjúkrasjóða
10.1 Sá sem öðlast hefur rétt til greiðslu sjúkra- og slysadagpeninga úr sjúkrasjóði eins verkalýðsfélags, öðlast þann rétt hjá nýjum sjóði skv. þeim reglum sem þar gilda eftir að hafa greitt í þann sjóð í einn mánuð, enda hafi hann fram að því átt rétt hjá fyrri sjóðnum.
10.2 Vinni maður á fleiri en einum vinnustað og hafi verið greitt í fleiri en einn sjúkrasjóð þegar sótt er um greiðslu, skal umsækjandi greina frá því í hvaða sjóði hann hefur greitt og er heimilt að fresta greiðslu bóta þangað til fyrir liggur staðfesting annarra sjóða á því að umsækjandi hafi ekki sótt um greiðslur þaðan. Sjúkrasjóðurinn skal leita slíkrar staðfestingar og gefa síðan öðrum sjóðum yfirlit yfir þær bætur sem greiddar eru vegna umsækjandans, tegund og fjárhæð bóta.

11. gr. Geymd réttindi
11. 1 Heimilt er að veita þeim sem gengst undir starfsþjálfun, sækir námskeið eða stundar nám í allt að 24 mánuði og hefur síðan aftur störf á samningssviði aðildarfélaga ASÍ, endurnýjaðan bótarétt þegar greitt hefur verið til sjóðsins í einn mánuð, hafi umsækjandi áður verið fullgildur sjóðfélagi. Sama gildir um þá sem hverfa frá vinnu vegna veikinda eða af heimilisástæðum.
11.2 Þeir sjóðfélagar sem fara í lögbundið fæðingarorlof halda áunnum réttindum sínum hefji þeir þegar að loknu fæðingarorlofi aftur störf á samningssviði aðildarfélaga ASÍ enda ákveði viðkomandi að viðhalda rétti sínum með greiðslu félagsgjalds í fæðingarorlofi.

12. gr. Styrkveitingar
12.1 Dagpeningar í veikinda- og slysaforföllum í 180 daga (6 mánuði), að loknum greiðslum skv. veikinda- og slysaréttarákvæðum kjarasamninga. Dagpeningar skulu að viðbættum bótum almannatrygginga, greiðslum úr slysatryggingu launafólks eða annarri lögbundinni tryggingu, ekki nema lægri fjárhæð en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum.
12.2 Dagpeninga í 90 daga (3 mánuði), að loknum kjarasamningsbundnum greiðslum launagreiðanda vegna langveikra og alvarlega fatlaðra barna. Greiðslur skulu ekki nema lægri fjárhæð m.v. starfshlutfall sjóðfélaga en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum. Með langveikum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlegan og/eða langvinnan sjúkdóm og þarfnast sérstakrar umönnunar. Með alvarlega fötluðum börnum er átt við börn undir 18 ára aldri sem greinast með alvarlega greindarskerðingu, geðraskanir eða alvarlega líkamlega hömlun og þarfnast sérstakrar umönnunar.
12.3 Dagpeninga í 90 daga (3 mánuði) vegna mjög alvarlegra veikinda maka. Greiðslur skulu ekki nema lægri fjárhæð m.v. starfshlutfall sjóðfélaga en 80% af meðaltali þeirra heildarlauna sem iðgjald hefur verið greitt af á síðustu 6 mánuðum.
12.4 Eingreiddar dánarbætur við andlát virks og greiðandi sjóðfélaga sem nemi 500.000.- krónum m.v. starfshlutfall hans. Eingreiddar dánarbætur við andlát félagsmanns sem látið hefur af störfum sökum aldurs en var fullgildur félagi síðustu 10 ár hjá félaginu eru kr. 250.000,-. Bótafjárhæðir þessar endurskoðast árlega og miðast við launavísitölu 01.04.2018 og tekur sömu breytingum og hún.

Sá sem lætur af störfum eftir að 67 ára aldri er náð skal halda rétti til dánarbóta úr sjóðnum, í allt að 60 mánuði. Talið er frá þeim degi sem viðkomandi lætur af störfum. Upphæðin helst óbreytt eða 250.000,-

Rétt til dánarbóta hafa:
Eftirlifandi maki
Börn hins látna, eða sá sem annast framfærslu barna að fullu
Aðrir lögerfingjar ef þeir bera kostnað af útför

12.5 Dagafjölda greiddra dagpeninga skv. 12.1 lið, til þeirra sem greitt er hlutfallslega lægra iðgjald af en 1%, er heimilt að skerða í sama hlutfalli og iðgjaldið er lægra en 1%.
12.6 Dagpeninga skv. 12.1, 12.2 og 12.3 er heimilt að miða við meðaltal heildarlauna á síðustu 12 mánuðum í stað síðustu 6 mánaða, hafi tekjur sjóðfélaga breyst verulega til hækkunar eða lækkunar á viðmiðunartímabilinu. Jafnframt er heimilt að ákveða hámark dagpeninga skv. 12.1, 12.2 og 12.3 sem þó sé ekki lægra en 250.000.- á mánuði.
12.7 Réttur skv. 12.1, 12.2 og 12.3 endurnýjast á hverjum 12 mánuðum, hlutfallslega eftir því sem hann er nýttur, talið frá þeim degi sem dagpeningagreiðslum lýkur hverju sinni og greiðslur iðgjalda hefjast að nýju.
12.8 Styrkir til stofnana og félaga sam taka skulu ákveðnir af stjórn sjóðsins hverju sinni skv. gr. 2.2.
12.9 Við ráðstöfun fjármuna skv. 12.8 og 12.9 skal þess gætt að möguleiki sjóðsins til að standa við upphaflegar skuldbindingar sínar vegna sjúkdóma og slysa skerðist ekki. Í reglulegri úttekt á afkomu sjóðsins, skv. 6. gr., skal úttektaraðili skoða þennan þátt sérstaklega.
12.10 Slysadagpeningar skv. grein þessari greiðast ekki vegna bótaskyldra slysa og atvinnusjúkdóma, þ.m.t. bifreiðaslysa, þar sem bætur greiðast skv. skaðabótalögum.
12.11 Sjóðurinn greiðir styrk til félagsmanna vegna ýmiskonar líkamsræktar, endurhæfingar og kostnað vegna hjálpartækja s.s. gleraugna- og heyrnartækja, ef ekki koma greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins. Einnig greiðir sjóðurinn styrk til félagsmanna vegna krabbameinsskoðunar einu sinni á ári að fullu. Upphæð styrkja skal miða við 50% af útlögðum kostnaði samkvæmt reikningi, að hámarki 40% af iðgjöldum viðkomandi í sjóðinn síðustu 36 mánuði, en þó ekki af eldri iðgjöldum en frá 1. janúar 2000. Lágmarksstyrkur á hverju almanaksári skal þó ekki vera lægri en kr. 4.000.

Bótaflokkar geta t.d. verið:
1. Kort í sundlaugar
2. Kort í heilsuræktarstöðvar
3. Leikfimi undir leiðsögn viðurkennds leiðbeinanda s.s. íþróttakennara
4. Sundleikfimi undir leiðsögn viðurkennds leiðbeinanda
5. Jóganámskeið undir leiðsögn viðurkennds jógakennara

12.12 Taka má þátt í kostnaði vegna endurhæfingar og/eða eftir sjúkdóm eða slys eða við sérstakar aðgerðir. Einnig er heimilt að taka þátt í sjúkranuddskostnaði/ sjúkraþjálfun að ráði læknis. Upphæðin getur numið helmingi þess kostnaðar sem viðkomandi greiðir í allt að 25 skipti á hverju 12 mánaða tímabili.
12.13 Þeir félagar sem að dvelja á endurhæfingarstöðvum SÁÁ eða sambærilegum viðurkenndum stofnunum, skulu fá greidda sjúkradagpeninga einu sinni í allt að sex vikur miðað við tólf mánuði.
12.14 Heimilt er að greiða sérstakan styrk til þeirra félagsmanna sem að fara í frjósemisaðgerð. Aðeins um eina greiðslu er að ræða, kr. 50.000,-
12.15 Heimilt er að styrkja laser augnaðgerð einu sinni á hvoru auga, eða augnsteinaskipta að hámarki kr. 25.000,- þó ekki meira en sem nemur 50% af kostnaði fyrir hvort auga, eða kr. 50.000,- fyrir bæði augu.
12.16 Sjóðurinn endurgreiðir vegna skoðunar hjá Hjartavernd eða öðrum viðurkenndum stofnunum (áreynslu/þolpróf) þeim sem hafa verið sjóðsfélagar í a.m.k. 12 mánuði kr.8.000,- á hverju 12 mánaða tímabili.
12.17 Sjóðurinn endurgreiðir 20% af dvalarkostnaði á Heilsustofnun NLFÍ í Hveragerði, þeim félagsmönnum sem hafa greitt til félagsins í a.m.k. 12 mánuði. Styrkurinn er aðeins greiddur einu sinni til hvers aðila.

13. gr. Lausn frá greiðsluskyldu
13.1 Ef farsóttir geisa getur sjóðs stjórn leyst sjóðinn frá greiðsluskyldum sínum um stundarsakir. Einnig getur sjóðsstjórn ákveðið að lækka um stundarsakir upphæð dagpeninga ef afkomu sjóðsins virðist hætta búin.

14. gr. Tilhögun greiðslna úr sjóðnum
14.1 Afgreiðsla sjóðsins skal vera á skrifstofu Verslunarmannafélags Skagafjarðar og greiðir sjóðurinn allan kostnað sem af rekstri hans leiðir.
14.2 Stjórn sjóðsins setur nánari reglur um fyrirkomulag á greiðslu dagpeninga og aðra starfstilhögun.
14.3 Stjórn sjóðsins og starfsmenn hans skulu hafa að leiðarljósi almennar stjórnsýslureglur um meðferð upplýsinga um umsóknir og afgreiðslu sjóðsins.
14.4 Umsóknum skal skilað á því formi sem stjórn sjóðsins ákveður og þeim fylgi nauðsynleg vottorð sem tryggja réttmæti greiðslna.

15. gr. Fyrning bótaréttar
15.1 Réttur til dagpeninga í veikinda- og slysaforföllum skv. gr.12.1 og 12.4 fellur niður sé þeirra ekki vitjað innan 12 mánaða frá því rétturinn stofnaðist.
15.2 Réttur til styrkja skv. reglugerð þessari fellur að öðru leyti niður sé þeirra ekki vitjað innan 12 mánaða frá því rétturinn stofnaðist.

16. gr. Endurgreiðsla iðgjalda
16.1 Iðgjöld til sjóðsins endurgreiðast ekki.

17. gr. Upplýsingaskylda
17.1 Stjórn sjóðsins er skylt að upplýsa sjóðsfélaga um rétt þeirra til aðstoðar sjóðsins á aðgengilegan hátt m.a. með út gáfu bæklinga, dreifirita og/eða á heimasíðu félagsins.

18. gr. Breyting á fjárhæðum og styrkjum
18.1 Stjórn sjóðsins skal leggja fyrir aðalfund breytingar á almennum reglum um fjárhæðir styrkja sem sjóðurinn greiðir.

19. gr. Breytingar á reglugerðinni
19.1 Breytingar á reglugerðinni verða aðeins gerðar á aðalfundi og þurfa þær að vera samþykktar með meirihluta greiddra atkvæða fundarins. Slíkrar tillögu skal getið í fundar boði.
19.2 Breytingar á reglugerðinni skulu sendar skrifstofu ASÍ þegar þær hafa verið samþykktar á aðalfundi.

 

Samþykkt á aðalfundi 14.maí 2018 og fyrri samþykkt frá 11.maí 2017 fellur úr gildi