Lög Verslunarmannafélags Skagafjarðar

Lög Verslunarmannafélags Skagafjarðar

 I. Kafli. Heiti félagsins og hlutverk

 1. gr. Heiti – Starfssvæði

Félagið heitir Verslunarmannafélag Skagafjarðar (skammstafað VS). Félagssvæði þess er: Skagafjörður. Heimili félagsins og varnarþing er á Sauðárkróki.

 1. grein. Tilgangur

Tilgangur félagsins er:

 • Að sameina alla starfandi verslunar- og skrifstofumenn á félagssvæðinu.
 • Að vinna að sameiginlegum hagsmunamálum félagsmanna, svo sem með því að semja um kaup og kjör, bættan aðbúnað við vinnu og gæta þess að ekki sé gengið á rétt þeirra.
 • Að vinna að fræðslu- og menningarmálum.
 1. gr. Félagar

Inngöngu í félagið geta þeir fengið sem:

 • Vinna eða hafa unnið þau störf er 2. gr. a) liður greinir frá.
 • Eru fullra 16 ára að aldri.
 • Standa ekki í óbættum sökum við félagið eða önnur stéttarfélög innan ASÍ, sem viðkomandi hafa verið í.
 • Einyrkjar á vinnumarkaði geta orðið félagsmenn en njóta ekki kjörgengis í félaginu. Einyrki telst sá sem starfar einn og hefur ekki aðra í vinnu.
 1. gr. Aukafélagar

Heimilt er að taka í félagið sem aukafélaga þá sem stunda vinnu samkvæmt þeim samningum sem félagið hefur gert og starfa á starfssvæði félagsins um stundarsakir en eru félagar í öðru félagi.

Aukafélagar greiða fullt félagsgjald meðan þeir eru á félagssvæðinu, hafa málfrelsi og tillögurétt á fundum félagsins, en hvorki atkvæðisrétt né kjörgengi.

 1. gr. Inntökubeiðni

Sá sem óskar inngöngu í félagið skal senda skriflega inntökubeiðni til stjórnar félagsins. Samþykki meirihluti mættra stjórnarmanna inntökubeiðnina er umsækjandi orðinn löglegur félagi. Felli stjórnarfundur inntökubeiðni skal félagsfundur úrskurða um inngöngubeiðni. Synji félagsfundur um inngöngu í félagið getur aðili skotið málinu til framkvæmdastjórnar LÍV en úrskurður félagsfundar gildir þar til framkvæmdastjórn hefur úrskurðað annað.

 1. gr. Úrsögn

Úrsögn úr félaginu getur því aðeins átt sér stað að félagsmaður sé skuldlaus við félagið. Úrsögn skal vera skrifleg. Hún skal afhent formanni félagsins eða skrifstofu ásamt félagsskírsteini úrsegjanda. Félagsmenn halda félagsréttindum meðan þeir gegna trúnaðarstörfum í verkalýðshreyfingunni. Enginn getur sagt sig úr félaginu eftir að atkvæðagreiðsla um vinnustöðvun hefur verið auglýst eða ákvörðun um vinnustöðvun hefur verið tekin af félaginu og þar til vinnustöðvuninni hefur verið formlega aflýst. Einnig er óheimilt að segja sig úr félaginu til þess að taka upp störf félagsmanna í öðru félagi er lagt hafa niður vinnu vegna deilu.

II. Kafli. Réttindi og skyldur félagsmanna, réttindamissir, brottrekstur

      7.gr. Réttindi félaga

Réttindi félagsmanna eru eftirfarandi:

 • Málfrelsi, tillögu- og atkvæðisréttur á félagsfundum svo og kjörgengi.
 • Réttur á styrkjum úr sjóðum félagsins, svo sem nánar er ákveðið í reglugerðum sjóðanna.
 • Réttur til að vinna eftir þeim kjörum sem samningar félagsins ákveða hverju sinni.
 • Réttur til aðstoðar félagsins vegna vanefnda atvinnurekenda á samningum.

 

       8. gr. Skyldur félaga

Skyldur félagsmanna eru:

 • Að hlýta lögum félagsins, fundarsköpum, fundarsamþykktum og samningum í öllum greinum.
 • Að greiða félagsgjöldin á réttum gjalddaga.
 • Að vinna ekki með ófélagsbundnum mönnum í greininni í andstöðu við gildandi forgangsrétt eða lögmætar ákvarðanir félagsins og tilkynna til félagsins ef þeir verða varir við brot í þessum efnum.
 • Að stuðla að því að ófélagsbundnir menn gangi í félagið.
 1. gr. Félagsgjöld

Félagsgjöld eru ákveðin á aðalfundi.

Félagsgjöld skulu innheimt sem ákveðið hlutfall af launum, en þó er heimilt að ákveða lágmarksgjald.

Taki aðalfundur þessi mál ekki til meðferðar gilda ákvarðanir síðasta aðalfundar.

Félagsmaður sem skuldar lögboðin gjöld til félagsins fyrir 3 mánuði eða meira nýtur ekki fullra félagsréttinda, svo sem atkvæðisréttar, kjörgengis né styrkja úr sjóðum félagsins. Félagsréttindi öðlast hann ekki á ný fyrr en skuldin er að fullu greidd.

Tveggja ára skuld varðar útstrikun af félagsskrá. Stjórn félagsins getur veitt þeim sem sjúkir eru og fallið hafa af launaskrá eða stunda nám eftirgjöf á félagsgjaldi.

 1. gr. Brottvikning

Ef félagsmaður er sakaður um brot á lögum félagsins skal málið tekið fyrir á stjórnarfundi sem ákveður með einföldum atkvæðismeirihluta hvort veita skuli áminningu, beita fésektum eða víkja félagsmanni úr félaginu. Skjóta má þeim úrskurði til félagsfundar. Hver sá maður er rækur úr félaginu í lengri eða skemmri tíma sem að áliti félagsfundar hefur unnið gegn hagsmunum félagsins, bakað því tjón eða gert því eitthvað til vansa sem ekki er álitið að bætt verði með fé, svo og hver sem ekki hlýðir lögum þess eftir gefna áminningu í félaginu. Úrskurði félagsfundar um áminningu, fésektir eða brottvísun félagsmanns má vísa til framkvæmdastjórnar LÍV, en úrskurður félagsfundar gildir þar til sambandið ákveður annað. Hafi félagsmanni verið vikið úr félaginu á hann ekki afturkvæmt í félagið nema inntökubeiðni hans sé samþykkt á lögmætum félagsfundi.

III. Kafli. Stjórn og trúnaðarráð

 1. gr. Stjórn – stjórnarkjör

Stjórn félagsins skipa fimm menn, sem skulu kosnir á aðalfundi eða við allsherjaratkvæðagreiðslu. Formaður er kosinn til eins árs í senn. Kosnir skulu 2 menn í varastjórn til eins árs í senn, og skulu þeir gegna störfum í forföllum stjórnarmeðlima og taka sæti í stjórn í þeirri röð, sem þeir eru kosnir. Stjórnin kýs sér varaformann, gjaldkera og ritara og skiptir að öðru leyti með sér störfum. Allsherjaratkvæðagreiðslu skal við hafa þegar stjórn og trúnaðarmannaráð ákveður. Þegar allsherjaratkvæðagreiðsla er viðhöfð skal fara fram listakosning. Listi skal fullskipaður samkvæmt 3. lið 20. greinar a-f. Til þess að listi sé löglega fram borinn þarf skrifleg meðmæli 20 félagsmanna, annarra en í framboði eru. Að öðru leyti fer kosning fram samkvæmt reglugerð ASÍ þar að lútandi.

 1. gr. Störf stjórnar

Stjórnin hefur á hendi yfirstjórn allra félagsmála milli félagsfunda. Stjórnin boðar til félagsfunda sbr. 19.gr. Hún ræður starfsmenn félagsins, ákveður laun þeirra og vinnuskilyrði. Stjórnin ber sameiginlega ábyrgð á eigum félagsins. Skylt er stjórn félagsins að stuðla að því að allt er varðar sögu félagsins sé sem best varðveitt. Láti félagsmaður af trúnaðarstörfum er hann gegnir fyrir félagið er honum skylt að skila af sér öllum gögnum er trúnaðarstarf hans varðar.

 1. gr. Skyldur formanns

Formaður félagsins kveður til stjórnarfunda og stjórnar þeim. Formanni er skylt að halda stjórnarfund óski a.m.k. 2 stjórnarmenn eftir því. Formaður undirritar gerðarbækur félagsins og gætir þess að allir stjórnarmenn geri skyldu sína. Hann hefur eftirlit með starfsemi félagsins og eftirlit með því að lögum þess og samþykktum sé fylgt í öllum greinum. Varastjórnarmenn taka sæti í stjórn í forföllum aðalmanna. Varaformaður gegnir öllum störfum formanns í forföllum hans.

 1. gr. Skyldur ritara

Ritari ber ábyrgð á að gerðarbækur félagsins séu haldnar og færðar í þær allar fundagerðir og lagabreytingar. Hann undirritar gerðarbækur félagsins ásamt formanni. Heimilt er að hljóðrita fundi félagsins.

 1. gr. Skyldur gjaldkera

Gjaldkeri hefur á hendi eftirlit með fjárreiður félagsins og bókfærslu eftir nánari ákvörðun stjórnarinnar.

 1. gr. Trúnaðarráð

Trúnaðarráð skal vera starfandi í félaginu. Í ráðinu eiga sæti stjórn félagsins og varastjórn og 4 fullgildir félagsmenn sem kosnir eru í ráðið eftir sömu reglum og til sama tíma og stjórn. 2 varamenn skulu kosnir í trúnaðarráðið um leið og aðalmenn eru kosnir. Formaður félagsins skal vera formaður trúnaðarráðs og ritari félagsins ritari þess. Formaður kveður trúnaðarráð til funda með þeim hætti er hann telur heppilegan. Skylt er formanni að boða til trúnaðarráðsfundar ef þriðjungur trúnaðarráðs óskar þess og tilgreinir fundarefni. Trúnaðarráðsfundur er löglegur ef meirihluti ráðsmanna mætir, eða alls 5 aðalmenn eða varamenn þeirra. Formaður getur í nafni félagsstjórnar kallað saman trúnaðarráð stjórninni til aðstoðar þegar ýmis önnur félagsleg vandamál ber að höndum og ekki eru tök á að ná saman félagsfundi, og ræður einfaldur meirihluti úrslitum í slíkum málum.

 1. gr. Samninganefnd

Samninganefnd skal vera starfandi í félaginu. Hlutverk hennar er að annast um kjarasamningagerð fyrir hönd félagsins. Nefndin skal kjörin af stjórn og trúnaðarráði og í henni skulu eiga sæti 10 menn. Formaður félagsins skal vera formaður samninganefndar. Samninganefnd er heimilt að skipta með sér verkum eftir samningssviðum.

 1. gr. Kjörnefnd

Kjörnefnd skal vera starfandi í félaginu. Hlutverk hennar er að annast um stjórn atkvæðagreiðslna um kjarasamninga, verkföll og allsherjaratkvæðagreiðslur skv. lögum félagsins. Nefndin skal kjörin af stjórn og trúnaðarráði og í henni skulu eiga sæti tveir menn og tveir til vara. Við stjórnun atkvæðagreiðslna um kjarasamninga og verkföll skipar trúnaðarráð þriðja nefndarmanninn og skal hann vera formaður nefndarinnar. Við stjórnun allsherjaratkvæðagreiðslna um önnur atriðið skv. lögum félagsins og /eða lögum ASÍ skipar miðstjórn ASÍ þriðja nefndarmanninn og skal hann vera formaður nefndarinnar.

IV kafli. Fundir og stjórnarkjör

 1. gr. Félagsfundir

Félagsfundir skulu haldnir þegar félagsstjórn álítur þess þörf eða minnst 20 fullgildir félagsmenn óska þess við stjórn félagsins og tilgreina fundarefni. Fundir skulu boðaðir með minnst tveggja sólarhringa fyrirvara með almennri auglýsingu í ljósvakamiðlum, blöðum eða með bréflegri tilkynningu til allra félagsmanna. Þó má í sambandi við vinnudeilur boða fund með skemmri fyrirvara. Fundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað. Fundum félagsins skal stjórnað eftir almennum fundarsköpum. Ágreiningsatriði um fundarsköp úrskurðar fundarstjóri hverju sinni með rökstuddum úrskurði. Óski einstakur félagsmaður eftir skriflegri atkvæðagreiðslu á félagsfundi er fundarstjóra skylt að verða við þeirri ósk.

 1. gr. Aðalfundur

Aðalfundur félagsins skal haldinn fyrir lok maí ár hvert. Aðalfundur skal boðaður með dagskrá, með minnst 7 daga fyrirvara. Hann skal boðaður með bréfi til allra félagsmanna og/eða með auglýsingu í blöðum eða ljósvakamiðlum. Aðalfundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað.

Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál:

 1. Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár.
 2. Endurskoðaðir reikningar félagsins lagðir fram til afgreiðslu.
 3. Lagabreytingar, ef fyrir liggja.
 4. Kosning eftirfarandi stjórnar- og trúnaðarráðs, nema kosning hafi farið fram fyrir aðalfund með allsherjaratkvæðagreiðslu eftir fyrirmælum í lögum félagsins:
  • Kosinn formaður, samkvæmt 11. gr.
  • Kosnir 4 meðstjórnendur.
  • Kosnir 2 menn i varastjórn.
  • Kosnir 4 menn í trúnaðarráð til eins árs.
  • Kosnir 2 menn í varatrúnaðarráð til eins árs.
  • Kosnir 2 félagslegir skoðunarmenn og einn til vara til eins árs.
 5. Lýst stjórnarkjöri.
 6. Önnur mál.
 1. gr. Kjör á þing LÍV og ASÍ

Um kosningu fulltrúa á þing Landssambands íslenskra verslunarmanna og Alþýðusambandsþing er heimilt að viðhafa allsherjaratkvæðagreiðslu og skal hún fara eftir reglugerð LÍV/ASÍ þar um.

 

V.Kafli.

Fjármál

 1. gr. Útgjöld

Af tekjum félags skal greiða öll útgjöld þess, skatt til viðkomandi landssambands, til ASÍ og annan kostnað, er stafar af samþykktum félagsfunda eða stjórnar. Við meiriháttar ráðstafanir á eigum félagsins þarf samþykki félagsfundar.

 1. gr. Félagslegir skoðunarmenn

Tveir félagslegir skoðunarmenn skulu yfirfara reikninga félagsins fyrir liðið reikningsár og gera athugasemdir sínar við þá. Skoðunarmenn eru kosnir á aðalfundi. Auk athugunar hinna félagskjörnu skoðunarmanna er stjórn félagsins skylt að láta löggiltan endurskoðanda endurskoða reikninga og fjárreiður félagsins í lok hvers reikningsárs.

 1. gr. Sjóðir

Sjóðir í vörslu félagsins skulu vera:

 • Félagssjóður
 • Sjúkrasjóður
 • Orlofssjóður
 • Vinnudeilusjóður
 • Fræðslusjóður

Stjórn félagsins er stjórn sjóðanna en heimilt er að skipa sérstaka rekstrarstjórn um hvern fyrir sig.  Allir sjóðir félagsins aðrir en félagssjóður skulu hafa sérstaka reglugerð sem samþykkja þarf á aðalfundi. Reglugerðum sjóða má aðeins breyta á aðalfundi. Reglugerð hvers sjóðs skal tilgreina hlutverk sjóðsins, hverjar tekjur hans skuli vera, hvernig verja skuli fé hans og hvernig honum skuli stjórnað. Félagssjóður greiðir allan kostnað af starfsemi félagsins. Aðrir sjóðir skulu standa straum af kostnaði hvers þeirra um sig skv. reglugerðum. Sjóðir félagsins skulu ávaxtaðir á tryggan hátt í ríkisskuldabréfum, í ríkistryggðum skuldabréfum í bönkum eða í sparisjóðum eða í skuldabréfum tryggðum með veði í fasteign eða á annan hátt er stjórn félagsins og trúnaðarráð metur tryggan. Tekjur félagsins skiptast milli sjóðanna samkvæmt ákvæðum í reglugerðum þeirra.

VI. Kafli. Lagabreytingar

25. gr.

Lögum þessum má breyta á aðalfundi félagsins enda hafi breytinganna verið getið í fundarboði. Einnig er heimilt að breyta lögum á félagsfundi, hafi lagabreytingarnar áður verið ræddar á félagsfundi og breytinganna getið í fundarboði. Til þess að breytingin nái fram að ganga verður hún að vera samþykkt með 2/3 hlutum greiddra atkvæða fullgildra félagsmanna. Breytingar á lögunum koma fyrst til framkvæmda er stjórn LÍV og miðstjórn ASÍ hafa staðfest þær.

VII. Kafli. Félagsslit

 1. gr.

Félaginu verður ekki slitið nema 3/4 allra félagsmanna samþykki það að viðhafðri allsherjaratkvæðagreiðslu. Verði samþykkt að leggja félagið niður skal Alþýðusamband Íslands varðveita eignir þess þar til annað stéttarfélag er stofnað með sama tilgangi á félagssvæðinu. Fær það félag þá umráð eignanna að áskildu samþykki miðstjórnar Alþýðusambandsins. Um sameiningu félaga skal fjallað á sama hátt og lagabreytingar.

Samþykkt á aðalfundi 12.maí 2022 og fyrri samþykkt frá 28.maí 2009 fellur úr gildi